Menu
Your Cart

Общи условия

Общи условия

ПРЕДМЕТ

Чл. 1 Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между “Контрасти” ЕООД, ЕИК 121113439, наричано по-долу ДОСТАВЧИК, от една страна, и лицата, ползващи сайта и електронния магазин, намиращ се на интернет адрес www.woolcollection.com, наричани по-долу Ползватели/ Потребители, от друга страна.

Неразделна част от настоящите Общи условия е Политиката за поверителност на „Контрасти“ ЕООД

 Чл. 2 Тези условия са обвързващи за всички Потребители. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят се счита за уведомен и се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.  Приемайки настоящите Общи условия, ползвателят дава и съгласието за сключване на договор от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите.

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА И НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ

Чл. 3 Информация за Доставчика съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на Доставчика: „Контрасти“ ЕООД;

Седалище и адрес на управление (адрес на упражняване на дейността): гр. София 1863, ж.к. „Левски“ В, бл. 18, вх. В

Данни за кореспонденция /включително телефон и адрес на електронна поща/:

Телефони: 0882 906 912; 0885 816 461

E-mail:woolbg1@gmail.com

Вписан в Търговския регистър с ЕИК: 121113439

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG121113439

 

Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 4. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН е достъпен на адрес в Интернет www.woolcollection.com. В сайта се предлагат продукти, на които Доставчикът е директен вносител, както и продукти, на които Доставчикът е разпространител.

Чл. 5. Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, както и да извършват следните действия:

  • Свободно да разглеждат съдържанието на интернет страницата и предлаганите продукти
  • Да извършат регистрация и създаване на профил за закупуване на стоки от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
  • Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Доставчика в неговия ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
  • Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка

Чл. 6. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката на потребителското или търговското право условия.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл. 7. За да използва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на Доставчика, не е необходимо Ползвателят да извършва регистрация в него.

Чл. 8. В случай, че желае да се регистрира, Ползвателят следва да въведе име, фамилия, електронната си поща и паролата за отдалечен достъп, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика. При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна. Направената регистрация сама по-себе си не обвързва Ползвателя с извършването на определени покупки или допълнителни действия. 

Чл. 9. Указаната в Електронния магазин цена е за 1 бр. в лева и с включен ДДС. В цената на продукта не се включва цена за доставка.

Чл. 10. Указаната в Електронния магазин цена, както и търговските отстъпки важат единствено при сключване на договор през Електронния магазин. 

 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 11. Клиентът сключва договор за покупко-продажба на стоките, предлагани на www.woolcollection.com,, чрез интерфейса на Доставчика. Настоящите общи условия са неразделна част от всеки договор за покупко-продажба. По силата на сключения с Клиента договор за покупко-продажба:

  • Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на поръчаните от него стоки.
  • Потребителят заплаща на Доставчика цената на доставените стоки в срок и начин на плащане съгласно настоящите общи условия.
  • Доставчикът доставя заявените от Клиента стоки в сроковете, определени от настоящите общи условия.

Чл. 12. Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта, са направени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако има такава.

Чл. 13. Поръчка може да се извърши от различни секции в сайта, където има форма за поръчка. Подробните детайли на продуктите съдържат кратко и детайлно описание, актуална снимка и цена.

Чл. 14. При поръчка потребителят посочва основните параметри според дадените в сайта опции: брой, доставка и др.п. Потребителят задължително посочва адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може да бъде стартирана. Не попълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва Доставчика със задължението за изпълнение на поръчката и доставка.

Чл. 15. Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като служител на Доставчика се свърже с него по телефон или e-mail.

Чл. 16. Чрез натискане на бутона "ПОРЪЧАЙ" на Сайта на Доставчика, Потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор за покупко-продажба. 

Чл. 17. Договорът влиза в сила в момента, в който Потребителят направи плащане по него. Доставчикът се задължава да предаде стокатa, само след заплащане на пълния размер на цената в срока по Договора и при спазване на настоящите общи условия.

Чл. 18. Към Договора се прилага касов бон или фактура при заявка за такава от страна на клиента.

  

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

Чл. 19. Доставчикът се задължава да доставя поръчаните Стоки чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Потребителя или до офис на куриерската фирма. Ако Потребителят (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в най-близкият офис на куриера до поискване от потребителя.

Чл. 20. Разходите за доставка се поемат от потребителя, като цената зависи от теглото на стоката  и населеното място (областни градове, села). Калкулираните цени за доставка важат за поръчки, които се извършват на географската територия на Република България. Чл. 21. Ако Потребителят е посочил друго лице, което да приеме пратката от негово име, в последствие Потребителят, извършил първоначално поръчката, няма право на възражения относно доставката и да иска нейното връщане.

Чл. 22. Доставчикът не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

 

УВРЕДЕНИ ИЛИ ДЕФЕКТНИ СТОКИ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ

Чл. 23. При получаването на стоката купувачът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци и/или липса на който и да е от изискваните от българското законодателство придружаващи документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката  както и Доставчика. Рекламации се одобряват само в склучай, в които има попълнен констативен протокол. Рекламации без коректно попълнен констативен протокол няма да се разглеждат за одобрение. Ако не направи това, Стоката се смята за одобрена, като купувачът губи правото по–късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци или липси.

Чл. 24. При констатиране на външни видими дефекти - евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно уведомява Доставчика. Куриерските разходи за връщането на дефектна или увредена стока са за сметка на Доставчика.

 

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР, СКЛЮЧЕН ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Чл. 25. Потребител на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. В рамките на горепосочения срок Потребителят е длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки, като осигури тяхното качество и безопасност.

Чл. 26. Правото на отказ по чл. 25 може да бъде упражнено само в случай, че продуктите са в оригиналната си опаковка и вид.

Чл. 27. Правото на отказ по чл. 25 от настоящите общи условия може да бъде осъществено след като Потребителят предварително уведоми доставчика  на телефон 0885 816 461 или на имейл woolbg1@gmail.com  в предвидения от закона срок.

Чл. 28. Потребителят, който упражнява правото си на отказ от договора от разстояние по чл. 25, трябва да изпрати стоките обратно на търговеца, без неоправдано забавяне в срок до 14 дни, считано от датата на получаване на стоката.

Чл. 29. В случай че Потребителят е заплатил на Доставчика стоката, която желае да върне чрез наложен платеж, връщането ѝ също трябва да стане чрез куриерска пратка с наложен платеж (равен на Цената на стоката) с включена опция за преглед. Доставчикът се задължава да възстанови на Потребителя Стойността на поръчката чрез заплащане на наложения платеж, след внимателен преглед на върнатата стока.

Чл. 30 В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 14 дни.

Чл. 31. Потребителят, който упражнява правото си на отказ от договора от разстояние по чл. 25 заплаща преките разходи във връзка с връщането на стоката на Доставчика, в т.ч. и разходите по куриерски услуги. 


ЛИЧНИ ДАННИ 

Чл. 32. С приемането на Общите условия Потребителите се съгласяват, че Доставчикът и упълномощените от него служители, имат достъп до информацията подадена при регистрацията на Потребителския профил и поръчването на Стоки.

Чл. 33. Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други данни, необходими за неговата идентификация в процеса на използване на Сайта, се съхраняват, обработват и използват за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги, предлагани от Контрасти ЕООД. фирмата уведомява и декларира изрично пред Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

Чл. 34.  С приемането на общите условия Потребителят се съгласява, че във връзка с обработването на личните данни за посочените в чл. 33 цели, Доставчикът може да предоставя тези данни и на трети лица, с които си сътрудничи, работи или има други отношения във връзка с дейността си – куриерски и спедиторски компании и др.

Чл. 35.  Доставчикът може да използва бисквитки (cookies) в Електронния си магазин. По този начин Доставчикът може да получи информация за държавата и града, в които Потребителя се намира; пола на Потребителя, устройството, операционната система и браузърът, които Потребителя използва по време на посещението си в сайта и електронния магазин. Тези данни са обобщени заедно с данните на останалите посетители на сайта и електронния магазин и чрез тях Потребителят не може да бъде персонално идентифициран. Получените данни служат за анализ на потребителското поведение в сайта и електронния магазин на Контрасти ЕООД.

Чл. 36. Потребителят по всяко време може да забрани използването на cookies, като зададе съответните настройки в браузърът, който използва.

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 37. Доставчикът има право едностранно и по всяко време да променя общите условия на настоящия Електронен магазин, като след промяната оповести датата на последната актуализация. Ако не е посочено друго, тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Потребители.

Чл. 38. Задължение на Потребителя е да се запознае с актуалните общи условия за ползване на сайта.

Чл. 39. Промените на настоящите общи условия не засягат договорните отношения между Доставчика и Потребителя, възникнали преди промяната.

 

ОТГОВОРНОСТИ

Чл. 40. Доставчикът не носи отговорност за възможни пропуски, свързани с актуалността на информацията  в Електронния магазин. Доставчикът не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на Електронния магазин. Доставчикът не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в сайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в сайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

Чл. 41. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, Доставчикът има правото да откаже изпълнението на поръчката, като не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени от потребителя за отменената поръчка, ако има такива. 

Чл. 42. Доставчикът  не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в сайта.

Чл. 43. Доставчикът не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности. 

Чл. 44. Доставчикът не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.

Чл. 45. Доставчикът не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.

Чл. 46. Доставчикът се задължава да се спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа

 

ДРУГИ

Чл. 47. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на сайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.

Чл. 48. Доставчикът има право по всяко време, без нужда от уведомяване да прекратява достъпа на Потребителя до Електронния магазин, ако Потребителят е в нарушение на настоящите общи условия. Доставчикът не носи отговорност за евентуални вреди и пропуснати ползи, настъпили във връзка с прекратяването на достъпа до Електронния магазин.

Чл. 49. Цветовете на стоките, показани в Електронния магазин на Доставчика зависят от настройките на монитора или устройството на Потребителя.

Чл. 50. Предоставената информация и снимков материал са предмет на авторско право на Доставчика. Зареждането или отпечатването на страници от сайта е допустимо в случай, че не се нарушава ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО и сродните му права (ЗАПСП). Потребителите на сайта нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение от Доставчика.

Чл. 51. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общо установени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без, негово съгласие. 

Чл. 52. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите общи условия не води до недействителност на останалите такива.

Чл.  53. За всички неуредени в тези общи условия въпроси се прилага действащото законодателство в Република България. За всички възникнали спорове при тълкуване настоящите общи условия и двете страни се задължават да положат усилия за тяхното разрешаване със споразумение, а когато това не е възможно, споровете да  бъдат отнасяни към съответните компетентни органи.

Чл. 54 Доставчикът запазва правото си по всяко време да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение без да се задължава да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.  

Чл. 55. Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. В други случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете уведомени своевременно от наш сътрудник.

Чл.56. Всички промоционални цени и намаления са валидни до изчерпване на наличността.